ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ವಿವರ

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

  ಗ್ರೂಪ್ ಎ  ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೆಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಸುತ್ತೋಲೆ  31-08-2021 ಕನ್ನಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ) 578KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದ 11-08-2021 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ಕಛೇರಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) 64KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದ 11-08-2021 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ಕಛೇರಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) 1898KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದ  11-08-2021 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ಕಛೇರಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) 324KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದ (KK & RPC)  11-08-2021 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ಕಛೇರಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) 12182KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ವೃಂದ  11-08-2021 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ಕಛೇರಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) 54KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
             
  ಗ್ರೂಪ್ ಎ  ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೆಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಸುತ್ತೋಲೆ  02-03-2021 ಕನ್ನಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  105KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದ 16-02-2021 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ಕಛೇರಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) 111 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದ 16-02-2021 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ಕಛೇರಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) 257KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದ 16-02-2021 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ಕಛೇರಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) 587KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದ 16-02-2021 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ಕಛೇರಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) 2234KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ವೃಂದ 16-02-2021 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ಕಛೇರಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) 95KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
             
1 ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು-ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದ 10-02-2021  ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  1248KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 2 ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದ 08-02-2021 ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)   2440KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 3 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  08-02-2021 ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  53KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 4 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದ  08-02-2021 ಕನ್ನಡ   ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  136KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 5 ಅಧೀಕ್ಷಕರು-ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದ  08-02-2021 ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)   610KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 6 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು -ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದ  08-02-2021  ಕನ್ನಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)   1172KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 7 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು -ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದ  08-02-2021  ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  155KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 8 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು -ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದ  08-02-2021 ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)   1371KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 9 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು/ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು  08-02-2021  ಕನ್ನಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)   221KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 10  ಜೇನು ಕೃಷಿ ಸಂಘಟಕರು, ಜೇನು ಕೃಷಿ ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಜೇನು ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕರು  08-02-2021  ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  275KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 11  ವಾಹನ ಚಾಲಕರು/ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು/ಲ್ಯಾಬ್‌ ಅಂಟೆಂಡರ್  08-02-2021  ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  396KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 12  ಅಂಟೆಂಡರ್  08-02-2021  ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  215KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 13  ಸೇವಕರು 08-02-2021   ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  507KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 14  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ - ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದ 08-02-2021   ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  2808KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

A

ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು  ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ  ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೆಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಸುತ್ತೋಲೆ 

12-01-2021

ಕನ್ನಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  

63 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1

ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ 

12-01-2021 ಕನ್ನಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  2.11MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದ 12-01-2021  ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)   233 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು-ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ  12-01-2021 ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  1.21 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು-ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದ 12-01-2021 ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  184 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  12-01-2021  ಕನ್ನಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)   0.08MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ  12-01-2021  ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)   131 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದ 12-01-2021  ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)   55 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕರು-ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ  12-01-2021  ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)   505 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕರು-ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದ 12-01-2021  ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)   87 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು -ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ  12-01-2021   ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)   944 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು -ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದ 12-01-2021   ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)   142 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12  ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು -ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ  12-01-2021   ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)   130 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13  ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು -ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದ 12-01-2021   ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)   73 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14  ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು -ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ  12-01-2021   ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)   1.14 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15  ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು -ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದ 12-01-2021   ಕನ್ನಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)   142 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು/ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 12-01-2021  ಕನ್ನಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  188 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 ಜೇನು ಕೃಷಿ ಸಂಘಟಕರು 12-01-2021  ಕನ್ನಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  77 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18 ಜೇನು ಕೃಷಿ ಪ್ರದರ್ಶಕರು 12-01-2021  ಕನ್ನಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  87 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19 ಜೇನು ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕರು 12-01-2021  ಕನ್ನಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  69 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 ತೋಟಗಾರರು/ಮುಖ್ಯ ತೋಟಗಾರರು 12-01-2021  ಕನ್ನಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  5.53 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು/ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು/ಲ್ಯಾಬ್‌ ಅಂಟೆಂಡರ್ ‌12-01-2021 ಕನ್ನಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ) 453 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22 ಅಂಟೆಂಡರ್/ಸೇವಕರು ‌12-01-2021 ಕನ್ನಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ) 233 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ - ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ 12-01-2021 ಕನ್ನಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  5.33MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ - ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದ 12-01-2021 ಕನ್ನಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ)  194 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-09-2021 05:20 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080