ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ 2020-21

ಕ್ರ. ಸಂ.
Sl.No.
ವಿವರಗಳು
Particulars
ಡೌನ್ಲೋಡ್/‌ Download
  ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. Introduction. View
  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನ
 Methodology adopted for  collection of  Area & production statistics.
View
1 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಭೌಗೋಳಿಕ, ಸಾಗುವಳಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಿವರಗಳು.
District-wise Geographical, Cultivable  and  Horticultural  Area  in Karnataka State.
View
2 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ   ವಿವರಗಳು
Details  of category-wise Area, Production, Yield and Value of   Horticultural Crops in Karnataka State during 2019-20 & 2020-21
View
3  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗವಾರು  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಗಳ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಣ.
Graphical representation of  Area and Production of  major categories of  Horticultural Crops in Karnataka State 
View
4  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗವಾರು , ಜಿಲ್ಲಾವಾರು  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ  ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಘೋಷ್ವಾರೆ.
 Category-wise,District-wise abstract of  Area, Production, Yield and Value of Horticultural Crops in Karnataka State 
View
5 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗವಾರು, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ  ವಿವರಗಳು.
Category-wise, District-wise & Taluk -wise abstract of Area, Production, Yield and Value of Horticultural Crops in Karnataka State.
View
6  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳು.
 District-wise  Total  Area, Production, Yield and Value of  Horticultural Crops in Karnataka State. 
View
7  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಾನ.
Rank of  Districts  as per  Total Area, Production and Value of  Horticultural Crops in Karnataka State   
View
8  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ   ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಾನ.
Rank of  Districts  as per   Area, Production and Value of Fruit Crops in Karnataka State   
View
9  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ   ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಾನ.
Rank of  Districts  as per   Area, Production and Value of Vegetable Crops in Karnataka State   
View
10  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ   ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳೆಗಳ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಾನ.
Rank of  Districts  as per   Area, Production and Value of  Spice Crops in Karnataka State   
View
11 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ   ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಾನ.
Rank of  Districts  as per  Total Area, Production and Value of Plantation Crops in Karnataka State   
View
12 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ವಾಣಿಜ್ಯ ಪುಷ್ಪಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಾನ.
Rank of  Districts  as per  Total Area, Production and Value of Commercial  Flowers  in Karnataka State   
View
13  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬೆಳೆವಾರು ವಿವರಗಳು.
 Crop -wise  Statistics of  Area , Production,Yield &Value of  Horticultural Crops in Karnataka State 
View
14  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾದ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳು.
 District-wise, Fruit - Crop Statistics of Area , Production,Yield & Value of  Horticultural Crops in Karnataka State.
View
15  2010-11 ರಿಂದ 2020-21ರ ವರೆಗಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ.
 Fruit Crop Area & Production Trend for 2010-11 To 2020-21
View 
16  2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆಯ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ.
 Leading Fruit Crop Production Share Chart 2020-21
17  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳು.
 District-wise, Vegetable - Crop Statistics of Area , Production,Yield & Value of  Horticultural Crops in Karnataka State.
View
18  2010-11 ರಿಂದ 2020-21ರ ವರೆಗಿನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ.
 Vegetable Crop Area & Production Trend for 2010-11 To 2020-21
 View
19 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆಯ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ.
 Leading Vegetable Crop Production Share Chart 2020-21
20  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾದ ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳು.
 District-wise, Spice - Crop Statistics of Area , Production,Yield & Value of  Horticultural Crops in Karnataka State.
View
21  2010-11 ರಿಂದ 2020-21 ರ ವರೆಗಿನ ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ.
 Spice Crop Area & Production Trend for 2010-11 To 2020-21
View
22 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆಯ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ.
 Leading Spice Crop Production Share Chart 2020-21
23  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾದ ತೋಟದ ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳು.
 District-wise, Plantation - Crop Statistics of Area , Production,Yield & Value of  Horticultural Crops in Karnataka State.
View
24  2010-11 ರಿಂದ 2020-21ರ ವರೆಗಿನ ತೋಟದ ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ.
 Plantation Crop Area & Production Trend for 2010-11 To 2020-21
View
25 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆಯ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ.
 Leading Plantation Crop Production Share Chart 2020-21
26  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳು.
 District-wise, Commercial Flower - Crop Statistics of Area , Production,Yield & Value of  Horticultural Crops in Karnataka State.
View
27  2010-11 ರಿಂದ 2020-21ರ ವರೆಗಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ.
 Commercial Flower Crop Area & Production Trend for 2010-11 To 2020-21
View
28 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆಯ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ.
 Leading Commercial Flower Crop Production Share Chart 2020-21
29  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾದ ಔಷಧೀಯ ಹಾಗೂ ಸುಗಂಧಿತ ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳು.
 District-wise, Medicinal Plants & Aromatic Plants - Crop Statistics of Area , Production,Yield & Value of  Horticultural Crops in Karnataka State.
View
30 2001-2002 ರಿಂದ 2020-21 ರ ವರೆಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ  ವರ್ಗವಾರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಗಳು.
Details of  Major Category-wise Area and Production of  Horticultural Crops in the Karnataka State  for the Year 2001-2002 to 2020-21
View
31  ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ  ವಿವಿಧ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರಾಜ್ಯವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿವರಗಳು.
State-wise  Area & Production  of Various  Horticultural Crops at All India Level.  
View
32 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸ್ಥಾನ.
Area and production position of Horticultural Crops in the State at All India level.
View
33 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾರು ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಲಾದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು.
 State-wise Ranking of   Area and Production of Horticultural Crops at All India Level.
View
34 ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಇಳುವರಿಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು.
District-wise and Taluk-wise Area, Production and Yield Statistics of  important Horticultural crops. 
View
35 ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಇಳುವರಿಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು.
Area, Production, Yield and Value of Horticultural crops in North Karnataka  and  South Karnataka Districts for last Five Years
View
36 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ವಿವರಗಳು. 
Export  performance of Horticultural Commodities in  Karnataka State.
View
37 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ವಿವರಗಳು.
Export Details  of Agricultural and allied commodities  in  Karnataka State
View
38  ಪ್ರಸಕ್ತ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿಮೂಲ ಉದ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ
Gross State Domestic Product Of Karnataka  - At Current Prices
View
39 ಸ್ಥಿರ (2011-12) ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉದ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ 
Gross State Domestic Product of Karnataka  - At Constant(2011-12) Prices
40 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾದಾಯದ ವಲಯವಾರು ಅಂದಾಜುಗಳು( ಪ್ರಸಕ್ತ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ)
Sectorwise Gross District Domestic Product (GDDP) of Karnataka for the year 2019-20 (At Current Prices)
View
41 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾದಾಯದ ವಲಯವಾರು ಅಂದಾಜುಗಳು( ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ)
Sectorwise Gross District Domestic Product (GDDP) of Karnataka for the year 2019-20 (At Constant Prices)
View
42 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ವರ್ಗವಾರು ಒಟ್ಟು ಭೂ ಹಿಡುವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ವಿವರಗಳು (2015-16 ರ ಕೃಷಿ ಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ)
Category-wise Total Land Holdings and Land Holders  in Karnataka (as per Agricultural Census 2015-16)
View
43 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಗಳು
District-wise Scheduled Caste, Scheduled Tribe & Total Population  in Karnataka State.  
View
44 ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿಯ ವಿವರ.
Area, Production and Average yield of Coffee Crop.
View
45 ಟೀ ಹಾಗೂ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿಯ ವಿವರ.
Area & Rubber Production and Average yield of Tea Crop.
View
46 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪನ್ನದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆವಾರು ಸ್ಥಾನ
Details of Ranking Wise & District wise Major Horticulture Crops 2020-21
View

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-11-2022 01:02 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080