ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ & ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಕಛೇರಿ/ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
         
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ
1 ಶ್ರೀ. ಭಾವಿದೊಡ್ಡಿ ರಾಹುಲಕುಮಾರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999233 ddhbagalkote@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ
1 ಶ್ರೀ. ಸುಭಾಸ ಸುಲ್ಪಿ ಪ್ರಭಾರಿ ಹಿಸತೋನಿ 98458 96489 sadhzp_bagalkot@yahoo.in
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಬಾದಾಮಿ
1 ಶ್ರೀ ಸಚಿನ ಪಂಚಗಾಂವಿ ಪ್ರಭಾರಿ ಹಿಸತೋನಿ 9986247138 sadhzpbadami@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಬೀಳಗಿ
1 ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ ದಂಡನ್ನವರ ಹಿಸತೋನಿ (ಪ್ರಭಾರಿ) 9902906750 adhzpbilagi@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಜಮಖಂಡಿ
1 ಶ್ರೀ ಅಭಯಕುಮಾರ ಮೊರಬ  ಹಿಸತೋನಿ 9900002260 sadhzpjamakhandi@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಹುನಗುಂದ
1 ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಬಿ.ಮೇಟಿ ಹಿಸತೋನಿ (ಪ್ರಭಾರಿ) 9986340584 sadhzphungund@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಮುಧೋಳ 
1 ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ದಂಡನ್ನವರ ಹಿಸತೋನಿ  9902906750 adhzpmudhol@yahoo.com
 
ಬಳ್ಳಾರಿ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ), ಬಳ್ಳಾರಿ.
1 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಿ.ಭೋಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು 9480218476 ddhbellary@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಬಳ್ಳಾರಿ.
1 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಯೋಗೇಶ್ವರ್  ಹಿಸತೋನಿ 9480257282 sadhbellary2011@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಹೊಸಪೇಟೆ
1 ಶ್ರೀ ಜೆ.ಶಂಕರಪ್ಪ  ಹಿಸತೋನಿ 9448511649 sadhzphpt@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ), ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ
1 ಶ್ರೀ ನಿಚ್ಚಾಪುರ ವಿಜಯ ಹಿಸತೋನಿ (ಪ್ರಭಾರೆ) 9900775894 sadhzphdl@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ), ಹರಪನಹಳ್ಳಿ.
1 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಜಯಸಿಂಹ ಹಿಸತೋನಿ 9964183994 sadh_hpn@yahoo com
,
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
1 ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ.ಜಿ ಹಿಸತೋನಿ  988685592 sadhhbhalli@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿಪಂ), ಸಿರುಗುಪ್ಪ
1 ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಿಸತೋನಿ  9448839059 sadhsiruguppa@yahoo.in
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿಪಂ), ಕೂಡ್ಲಿಗಿ
1 ಶ್ರೀ ಎಂ.ನೀಲಪ್ಪ ಹಿಸತೋನಿ 9743575488 sadhkdl@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿಪಂ), ಸಂಡೂರು
1 ಶ್ರೀ ಹನುಮಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಜರಕುಂಟಿ ಹಿಸತೋನಿ 9740934208 sadhzpsandur@yahoo.com
 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
1 ಶ್ರೀ ಮಾಹಾಂತೇಶ ಮುರಗೋಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999214 ddhbangalorer@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ನೆಲಮಂಗಲ
1 ಶ್ರೀ ಜೆ.ವಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ,  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9901754339 adhnelamangala@yahoo.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ
1 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9632410677 sadhdoddaballapura@yahoo.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಹೊಸಕೋಟೆ
1 ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆರ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9538953949 sadhhoskote@gmail.com  
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ), ದೇವನಹಳ್ಳಿ
1 ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಂಜುಳ. ಪಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9448825101 sadhdevanahally@yahoo.com 
 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 
1 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಆರ್. ದೇವರಾಜು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999213 ddhbangurban@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಆನೇಕಲ್
1 ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಎಸ್ (ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರೆ) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9448465705 sadhanekal@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು
1 ಶ್ರೀ.ರವಿಬಾಬು ಎಸ್ ಜಿ ಹಿಸತೋನಿ(ಜಿ.ಪಂ) 9845363338 sadhyelahanka@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಎಸ್ ಚಿಕ್ಕೋಪ ಹಿಸತೋನಿ 9845268382 sadhkengeri@gmail.com
 
ಬೆಳಗಾವಿ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಬೆಳಗಾವಿ
1 ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಬಿ. ಹಕಾಟಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಬೆಳಗಾವಿ 9448999228 ddhbelgaum@yahoo.com
ddhbelgaum@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಬೆಳಗಾವಿ
1 ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಬಿ.ಮಹೇಂದ್ರಕರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋ.ನಿರ್ದೇಶಕರು  9886400526 sadhzpbgm@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಗೋಕಾಕ
1 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಲ್.ಜನಮಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9449517449 sadh_25gkk@yahoo.co.in 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಖಾನಾಪೂರ
1 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್ ಶ್ಯಮಂತ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9448863810 sadhknp@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಸವದತ್ತಿ
1 ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಕಾಳೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ)  7899276326 sadhsdt08@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಅಥಣಿ
1 ಶ್ವೇತಾ ಕ. ಹಾಡಕಾರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 6363269685 adhathani@yahoo.in 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ರಾಮದುರ್ಗ
1 ಸಂಗೀತಾ ಕುರೇರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 8861609569 sadhramadurg@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ರಾಯಬಾಗ
1 ಶ್ರೀ.ಮಾರುತಿ ಕಳ್ಳಿಮನಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9886609248 sadhrbg@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಹುಕ್ಕೇರಿ
1 ಶ್ರೀ ತಾತ್ಯಾಸಾಬ ನಾಂದನಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರ) 9739263915 sadhzphukkeri@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
1 ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಎಸ್.ಹಿಂಡಿಹೊಳಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9742436124 sadhchikodi@yahoo.in 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1 ಶೀಲಾ ವಿಜಯ ಮುರಗೋಡ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  8951052518 sadhblh@yahoo.com 
 
ಬೀದರ 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ) ಬೀದರ 
1 ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9448999238 vishwanath6600@gmail.com
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ) ಬೀದರ
1 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ  7259477783 sadhbidar@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ) ಹುಮನಾಬಾದ
1 ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು     
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ) ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ
1 ಸಂತೋಷ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9916874287 hortbasavazp15@gmail.com
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ) ಔರಾದ
1 ಸಚಿನ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  8660841546 sachinkoutha869@gmil.com
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ) ಭಾಲ್ಕಿ  
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕುಂಬಾರ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ  7259270938 laxmirpatilbidar@gmail.com
 
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಚಾಮರಾಜನಗರ
1 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999221 ddhchamarajanagara@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಚಾಮರಾಜನಗರ
1 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9008394393 sadhchamarajanagara@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ
1 ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಜು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9742127555 sadhgundlupet@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
1 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 8139973339 sadhkollegal@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಯಳಂದೂರು
1 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್ ರಾಜು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 8660999354 adhyalandur@gmail.com
 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೆರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
1 ವೇದಮೂರ್ತಿ.ಟಿ.ಆರ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999222 ddhortickm@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
1 ಕೆ.ಎಸ್.ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9845527625 sadhzpckm@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಕಡೂರು
1 ಸೀಮಾ.ಬಿ.ಎ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9916392080 sadhkdr@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಕೊಪ್ಪ
1 ಎಂ.ಬಿ.ಅಶೋಕ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9740759597 sadhkoppa@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ನ.ರಾ.ಪುರ
1 ಹೆಚ್.ಕೆ.ಜಯದೇವಪ್ಪ  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 8105219379 sadhnrpura@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಶೃಂಗೇರಿ
1 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶೃಂಗೇರಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9448530357 adhsringeri@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ತರೀಕೆರೆ
1 ಯತಿರಾಜ್.ಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9980009438 sadhtarikere@gmail.com
 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
1 ಕೆ.ಬಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 8147464177 ddhchikkaballapura@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
1 ಗಾಯಿತ್ರಿ.ಎ ಹಿಸತೋನಿ 9916375216 sadhcbpur19@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಚಿಂತಾಮಣಿ
1 ರಜನಿ. ಆರ್ ಹಿಸತೋನಿ 9353455389 hortichintamani@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಗೌರಿಬಿದನೂರು
1  ಡಿ.ವಿ ರಾಮಾಂಜಲಪ್ಪ ಹಿಸತೋನಿ 9448001644 sadhgbd19@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ
1 ಎನ್.ರಮೇಶ್ ಹಿಸತೋನಿ 8073334003 adhsdl1@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ
1 ವೈ.ಬಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಿಸತೋನಿ 9945424437 sadhzpbpalli@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಗುಡಿಬಂಡೆ
1 ದಿವಾಕರ್ ಪ್ರಭಾರೆ ಹಿಸತೋನಿ 9844864957 adhgud@gmail.com
         
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿಪಂ) ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತ.ಜಿ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ), ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 9448999218
9632384859
ddhchitradurga@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿಪಂ) ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
14 ತೋಟಯ್ಯ ಟಿ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 7411795546  sadhzpcta@gmail.com   
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿಪಂ) ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ
23 ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಆರ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9845368086 sadhchallakere@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿಪಂ) ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು
35 ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9731285946 sadhhyr@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿಪಂ) ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ
47 ಕುಮಾರ್.ಎನ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 8971326670 sadhzpholalkere@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿಪಂ) ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ
59 ಮಂಜುನಾಥ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 8971326670 sadhhsdhort@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿಪಂ) ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು
71 ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ (ಪ್ರಭಾರೆ) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9845368086 adhmolakalmuru@yahoo.in
 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಮಂಗಳೂರು
1 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಆರ್. ನಾಯ್ಕ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999226 ddhdk@yahoo.com / dkddh.2018@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಮಂಗಳೂರು
1 ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9449258204 mangaloresadh@yahoo.in / mangaloresadh20@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಬಂಟ್ವಾಳ
1 ಶ್ರೀ ಜೋ. ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9448206393 adhbantwal@yahoo.in / bantwaladh@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಪುತ್ತೂರು
1 ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಎ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9731854527 sadhputtur2014@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಸುಳ್ಯ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಹಾನ ಪಿ.ಕೆ. ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರ. ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ 9880993238 sadhsulia@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
1 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೆ. ಎಸ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9448336863 printsadh72@gmail.com
 
ದಾವಣಗೆರೆ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ದಾವಣಗೆರೆ
1 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬೊಮ್ಮನರ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999219 ddh@davanagere@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ದಾವಣಗೆರೆ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿ.ಆರ್. ಶಶಿಕಲಾ ಹಿಸತೋನಿ 9482129648 sadhdvg2020@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಚನ್ನಗಿರಿ
1 ಶ್ರೀ ರೋಹಿತ್ ಎಂ. ಜಿ. ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ. (ಜಿ.ಪಂ.) ಚನ್ನಗಿರಿ 9449759777 sadhchannagiri@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಹೊನ್ನಾಳಿ
1 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್.ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹಿಸತೋನಿ 8296358345 sadhhonnaligmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಹರಿಹರ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಪಿ.ರೇಖಾ ಹಿಸತೋನಿ 9481587305 sadhharihara@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಜಗಳೂರು
1 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಹಿಸತೋನಿ  9353175240 adhjagalur@gmail.com
 
ಧಾರವಾಡ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಧಾರವಾಡ
1 ಶ್ರೀ ಕಾಶೀನಾಥ ಭದ್ರಣ್ಣವರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999229 ddhdharwad@yahoo.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಧಾರವಾಡ
11 ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ ಆರ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸ.ತೋ.ನಿ ಪ್ರ.ಹಿಸತೋನಿ 9036617999 sadhdwdstate@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಧಾರವಾಡ
1 ಶ್ರೀ. ಶಿವಯೋಗಪ್ಪ  ಹಿಸತೋನಿ 9743518608 sadhzpdwd@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
1 ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ gÁåV ಸ.ತೋ.ನಿ ಪ್ರ.ಹಿಸತೋನಿ 9945105777 sadhzphubli@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ನವಲಗುಂದ
1 ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಗುಡಿಮನಿ ಸ.ತೋ.ನಿ ಪ್ರ. ಹಿಸತೋನಿ 9900840172 sadhzpnavalgund@yahoo.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಕುಂದಗೋಳ
1 ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಗಡ್ಡದ ಸ.ತೋ.ನಿ ಪ್ರ.ಹಿಸತೋನಿ 9901200828 sadhkundgol@rediffmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಕಲಘಟಗಿ
1 ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಸ.ತೋ.ನಿ ಪ್ರ.ಹಿಸತೋನಿ 9482289006 sadhzpk@gmail.com 
 
ಗದಗ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ.) ಗದಗ
1 ಶ್ರೀ ಶಶಿಕಾಂತ ಕೋಟಿಮನಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999231 ddhgadag@yahoo.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ.) ಗದಗ
1 ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬಿರಾದಾರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 7019962602 sadhgadag@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ.) ಮುಂಡರಗಿ
1 ಶ್ರೀ ವಾಯ್. ಎಚ್. ಜಾಲವಾಡಗಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9481283363 adhzpmundaragi@rediffmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ನರಗುಂದ
1 ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಚವ್ಹಾಣ ಪ್ರಭಾರಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 7411889274 sadh.nargund@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ರೋಣ
1 ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೇನಾಳ ಪ್ರಭಾರಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9945936730 adhron2@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ.) ಶಿರಹಟ್ಟಿ
1 ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ವ್ಹಿ. ಕುಂಬಾರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9480957203 adhzpshirahatti7@gmail.com
 
ಹಾಸನ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ.) ಹಾಸನ.
1 ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್.ಹೆಚ್.ಆರ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999223 ddhhssan@yahoo.com ddhhassan@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ(ಜಿ.ಪಂ.) ಆಲೂರು
1 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್.ಕೇಶವ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9480536610 sadhalur@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ(ಜಿ.ಪಂ.) ಅರಕಲಗೂಡು 
1 ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್. (ಪ್ರಭಾರೆ) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 7019205501 sadharklgudu@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ(ಜಿ.ಪಂ.) ಅರಸೀಕೆರೆ         
1 ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕೆ.ಬಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9945938920 sadharsiker@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ.) ಬೇಲೂರು 
1 ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್.ಎಸ್.ಎಂ ಪ್ರಭಾರಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9972142836 sadhbelur@gamil.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ.) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 
1 ಶ್ರೀ ಎನ್ ಎಸ್ ಫಣೀಂದ್ರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9448407816 sadhchannaryapattna@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ.) ಹಾಸನ       
1 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರವಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9900238655 sadhhassan@yahoo.com sadhhassan@gmail.com
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ.) ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ
1 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರವಿ ಪ್ರಭಾರಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 8970578405 sadhholenarsipura@yahoo.com
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ.) ಸಕಲೇಶಪುರ             
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಎ.ಜಿ.ವಿಜಯಚಿತ್ರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9945172156 sadhsakleshpura@yahoo.com
 
ಹಾವೇರಿ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಹಾವೇರಿ
1 ಶ್ರೀ. ಪ್ರದೀಪ. ಎಲ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999230 ddhhaveri@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಹಾವೇರಿ
1 ಶ್ರೀ. ಇಂಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸಿ ಚಂಗಾಪುರಿ ಹಿಸತೋನಿ 9886457434 haverisadh@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಬ್ಯಾಡಗಿ
1 ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಕುರಬರ ಹಿಸತೋನಿ 9686539694 sadhbyadagizp@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಹಾನಗಲ್
1 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಬಣಕಾರ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಹಾನಗಲ್ಲ 9449818355 sadhhngl@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಹಿರೇಕೆರೂರು
1 ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್ ವೈ ಆಸಂಗಿ ಸ.ತೋನಿ (ತಾಸ) ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾರಿ ಹಿಸತೋನಿ 9916256919 sadhhirekerur@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು
1 ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟಿ.ಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9480980516 sadhrnr@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಸವಣೂರು
1 ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ.ಎಸ್.ಕೊಪ್ಪದ  ಸ.ತೋ.ನಿ (ತಾ.ಸ) ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ತಾ.ಸ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕಛೇರಿ 9972635694 adhsavanur@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಶಿಗ್ಗಾಂವ
1 ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕ ಎ ಜಿ ಸ.ತೋ.ನಿ (ತಾ.ಸ)  ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾರಿ ಹಿಸತೋನಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಶಿಗ್ಗಾಂವ 9148410516 adhshiggaon@yahoo.com
 
ಕಲಬುರಗಿ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಕಲಬುರಗಿ
1 ಪ್ರಭುರಾಜ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ತೋಉನಿ 9448999235 ddhgulberga@yahoo.co.in
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಅಫಜಲಪೂರ
1 ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ 8095143035 sadhafzalpur@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಆಳಂದ
1 ಶಂಕರಗೌಡ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ 7760969088 sadhaland@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಚಿಂಚೋಳಿ
1 ರಾಜಕುಮಾರ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ 9480633045 adhchincholi@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಚಿತ್ತಾಪೂರ
1 ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಪ್ರ. ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ 9449004777 sadhchittapur@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಕಲಬುರಗಿ
1 ಶಂಕರ ಪಟವಾರಿ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ 9986211661 sadh.glb@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಜೇವರ್ಗಿ 
1 ಸುಷ್ಮಾ ಶಿವರಾಯಗೊಳ ಪ್ರ. ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ 8431936880 hortijewergi@gmail.com
 
ಕೊಡಗು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.
1 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಶಶಿಧರ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ತೋ.ಉ.ನಿ.(ಜಿಪಂ) ಮಡಿಕೇರಿ,ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ 9448999227 ddhorticulturekodagu@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ)  ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ
1 ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೆ.ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  8762622424 hortispet@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ)  ಮಡಿಕೇರಿ
1 ಶ್ರೀ. ಪ್ರಮೋದ್ ಸಿ.ಎಂ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9945303149 p.aadhhorticulture@yahoo.in
ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ 
1 ಎಂ.ಕೆ. ದೀನಾ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9448049020  
 
ಕೋಲಾರ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಕೋಲಾರ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯಿತ್ರಿ.ಎಮ್. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 8861686383 ddohklr@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಕೋಲಾರ
1 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ (ಜಿಪಂ) ಕೋಲಾರ 9964749681 sadhzpkolar@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
1 ಶ್ರೀ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ.ಎನ್ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ (ಜಿಪಂ) ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 9448949104 sadhzpbpet@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಮುಳಬಾಗಿಲು
1 ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರಿ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ(ಜಿಪಂ)ಮುಳಬಾಗಿಲು 9845024906 sadhmblzp@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುರ
1 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್.ಎಮ್ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ 9980897219 sadhsvpura@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಮಾಲೂರು
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಶ್ರಿ.ಎಮ್.ಎಸ್. ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ(ಜಿಪಂ)ಮಾಲೂರು 9480739209 sadhmalur13@gmail.com
 
ಕೊಪ್ಪಳ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ (ಜಿಪಂ) ಕೊಪ್ಪಳ
1 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಟಣ ಸಿ. ಉಕ್ಕುಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999237 ddhkoppal@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಕೊಪ್ಪಳ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂದಾನಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9844874822 sadhkoppal@yahoo.in
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಗಂಗಾವತಿ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾಪ್ರಿಯಾ ಯರಗಲ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9481305830 sadhgangavathi@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಕುಷ್ಟಗಿ
1 ಶ್ರೀ ವಂಕಾ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 8861697989 sadhkushtagi@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಯಲಬುರ್ಗಾ
1 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಲಿಂಗಣ್ಣವರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9611888607 yadhylb@yahoo.com
 
ಮಂಡ್ಯ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಮಂಡ್ಯ
1 ಮಂಜುನಾಥ್.ಡಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999224 ddhmandya@yahoo.com  
ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ.(ಜಿಪಂ) ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ
1 ಲೋಕೇಶ್ ಎಂ.ಡಿ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9844777564 sadhzpkrpet@gmail.com 
ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ. (ಜಿಪಂ) ಮದ್ದೂರು
1 ರೇಖಾ ಕೆ.ಎಂ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9611515776 sadhmdrhorti@gmail.com 
ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ (ಜಿಪಂ) ಮಳವಳ್ಳಿ
1 ರಮೇಶ್.ಟಿ.ಎಸ್.  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9448421475 adhmalavalli@gmail.com 
ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ.(ಜಿಪಂ) ಮಂಡ್ಯ
1 ಎಂ.ಸಿ.ಪುಷ್ಪಲತಾ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9902707692 sadhzpmandya@gmail.com 
ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ (ಜಿಪಂ) ನಾಗಮಂಗಲ
1 ಎಂ.ಶಾಂತ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9945651056 sadhzpnaga@gmail.com 
ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ (ಜಿಪಂ) ಪಾಂಡವಪುರ
1 ಸೌಮ್ಯ. ಎಸ್.ಪಿ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 6360652283 sadhzppandavapura@gmail.com 
ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ (ಜಿಪಂ) ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ
1 ಚಂದ್ರು.ಸಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 7899130113 sadhzpsrp@gmail.com 
 
 ಮೈಸೂರು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ಜನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಮೈಸೂರು
1  ರುದ್ರೇಶ್.ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999220 ddhmysore@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್) ನಂಜನಗೂಡು
1 ಗುರುಸ್ವಾಮಿ  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9481188592 sadhzpnanjangud@yahoo.in
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ತಿ.ನರಸೀಪುರ
1 ಶಶಿಕಲಾ ಹೆಚ್ ಸಿ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9986136586 sadhzptnpura@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಹುಣಸೂರು
1 ನೇತ್ರಾವತಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9008394393 sadhzphunsur123@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಮೈಸೂರು
1 ವೈ.ಎನ್.ಮಮತ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9901199997 mysoresadhzp@yahoo.in
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
1 ಎನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9844358044 sadhzpkrnagar@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ
1 ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9900227393 sadhzphdkote@yahoo.in
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್) ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ
1 ಭಾರತಿ.ಟಿ.ಎಸ್  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9482096166 sadhzpperiyapatna@yahoo.co.in
 
ರಾಯಚೂರು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ರಾಯಚೂರು
1 ಶ್ರೀ. ಮೊಹಮ್ಮದ ಅಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999236 ddhraichur@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ರಾಯಚೂರು
1 ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ ಹಿರೇಮಠ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9448910277 08531-225253 sadhrcr@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ)  ಮಾನ್ವಿ 
1 ಪ್ರಭಾರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕುರಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 8722446738 08538-220305 sadhzpmanvi@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಸಿಂಧನೂರು 
1 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಟಿ.ನಂದಿಬೇವುರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9483746377 sadhsindhanur@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ)  ಲಿಂಗಸುಗೂರು 
1 ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಕುಮಾರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9739066180 sadhzplinga@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ)  ದೇವದುರ್ಗ
1 ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾವ್ ಪ್ರಭಾರೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9008626437 adhzpdevo@gmail.com
 
ರಾಮನಗರ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ರಾಮನಗರ ಕಛೇರಿ
1 ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಮುನೇಗೌಡ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು 9449919690 ddhramanagara@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್) ರಾಮನಗರ
1 ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಶಂಕರ್  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9741037882 sadhramanagara562159@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್) ಕನಕಪುರ
1 ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಹರೀಶ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9880461607 sadhkanakapura@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್) ಮಾಗಡಿ
1 ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಬಿ.ನಾಗರಾಜು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9538384105 sadhmagadi@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್) ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
1 ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ಆರ್. ವಿವೇಕ್  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9036824137 sadhcpt@gmail.com
     
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಪಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
1 ಡಾ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಮಡಿವಾಳ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999216 ddhsmg@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ
1 ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ಆರ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9448036611 sadhzpsmg@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಸಾಗರ
1 ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್‍ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಎನ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 7204462308 sadhsagarzp@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಭದ್ರಾವತಿ
1 ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ ಜೆ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9980148921 adhbhadravathi@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಸೊರಬ
1 ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ ಕೆ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9108280642 sadhsorab@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಶಿಕಾರಿಪುರ
1 ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಶಂಕರ ಡಿ.ಎಸ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9663634388 sadhshikaripura@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಹೊಸನಗರ
1 ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟನಾಯ್ಕ ಟಿ.ಸಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9591695327 adhhos@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
1 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟಿ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9900046084 sadhtth@gmail.com 
 
 ತುಮಕೂರು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ), ತುಮಕೂರು.
1 ಶ್ರೀ ರಘು.ಬಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999217 ddhtmk@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ತಿಪಟೂರು
1 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್ ನವೀನ್‌ಕುಮಾರ್  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರೆ)  9964791910 naveenkshankar@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಕೊರಟಗೆರೆ.
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಎ.ಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9535781963 adhzpkoratagere@yahoo.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ತುರುವೇಕೆರೆ
1 ಶ್ರೀ ಟಿ ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9448416334 anjaneyareddy123@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಗುಬ್ಬಿ
1 ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಡಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9686056705 sadhgubbi@yahoo.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಶಿರಾ
1 ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಕೆ. ಎ  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  99005 72040 sadhsira@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
1 ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಎನ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9620696196 sadhcnhalli@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಮಧುಗಿರಿ
1 ಶ್ರೀ  ವಿ.ಎಸ್.ವಿಶ್ವನಾಥಗೌಡ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9448448970 sadhmadhugiri@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ತುಮಕೂರು
1 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎ.ಸುಧಾಕರ  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9844042356 sadhtumkur@yahoo.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಪಾವಗಡ
1 ಶ್ರೀ ಜಿ. ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9482222090 sadhpavagada@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಕುಣಿಗಲ್
1 ಶ್ರೀ ಡಿ.ನಾಗರಾಜು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9448660766 sadhkunigal@yahoo.com 
 
ಉಡುಪಿ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, (ಜಿ.ಪಂ), ಉಡುಪಿ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999225 ddhudupi@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಕಛೇರಿ, ಉಡುಪಿ 
1 ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  8095991105 sadhudupi@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಕಛೇರಿ, ಕುಂದಾಪುರ 
1 ಶ್ರೀ ಎ. ಸಂಜೀವ ನಾಯ್ಕ್ (ಪ್ರಭಾರೆ) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9900565469 sadhkundapura@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಕಳ 
1 ಶ್ರೀ ಬಿ. ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9449440812 sadhkarkala@gmail.com
 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಉ.ಕ. ಶಿರಸಿ
1 ಡಾ. ಬಿ.ಪಿ. ಸತೀಶ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು  9448999234 ddhuttarakannada@yahoo.com,   
ddhuk2019@gmail.com  
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ)  ಕಾರವಾರ 
1 ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಅಂಕೋಲೇಕರ್ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (RSK ಘಾಡಸಾಯಿ) ಪ್ರಭಾರೆ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ. (ಜಿ.ಪಂ) ಕಾರವಾರ 9481609941 sadhzpkarwar@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಅಂಕೋಲಾ  
1 ಶ್ರೀ ಚೇತನ ನಾಯ್ಕ ಪ್ರಭಾರೆ ಹಿ. ಸ. ತೋ. ನಿ. ಕಛೇರಿ (ಜಿಪಂ) ಅಂಕೋಲಾ 9900275421 sadhzpankola@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಕುಮಟ  
1 ಶ್ರೀ ಚೇತನ ನಾಯ್ಕ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, (RSK ಮಿರ್ಜಾನ) ಪ್ರಭಾರೆ ಹಿ. ಸ. ತೋ. ನಿ. ಕಛೇರಿ (ಜಿಪಂ) ಕುಮಟಾ 9900275421 sadhzpkumta@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಹೊನ್ನಾವರ
1 ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ವಡೇರ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, (RSK ಮಂಕಿ) ಪ್ರಭಾರೆ ಹಿ. ಸ. ತೋ. ನಿ. ಕಛೇರಿ (ಜಿಪಂ) ಹೊನ್ನಾವರ 7411061003 sadhzphnr@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಭಟ್ಕಳ 
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಟ್ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, (TA) ಪ್ರಭಾರೆ ಹಿ. ಸ. ತೋ. ನಿ. ಕಛೇರಿ (ಜಿಪಂ) ಭಟ್ಕಳ 8618323169 sadhzpbht@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಶಿರಸಿ
1 ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಹೆಗಡೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಶಿರಸಿ  9611087813 sadhzpsirsi@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಸಿದ್ದಾಪುರ
1 ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಹೆಚ್. ಜಿ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಸಿದ್ದಾಪುರ 6360012441 sadhzpsid@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಯಲ್ಲಾಪುರ
1 ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಹೆಗಡೆ  ಪ್ರಭಾರೆ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ. (ಜಿ.ಪಂ) ಯಲ್ಲಾಪುರ 9611087813 sadhzpyellapur@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ.) ಮುಂಡಗೋಡ
1 ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಜಿ. ನಾಯ್ಕ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಜಿಪಂ) ಮುಂಡಗೋಡ
9448629501 sadhzpmun@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಹಳಿಯಾಳ
1 ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹೆರಿಯಲ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಜಿ.ಪಂ) ಹಳಿಯಾಳ
8971121448 sadhzphaliyal@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಜೋಯಿಡಾ
1 ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ತಾ.ಸ.) ಪ್ರಭಾರೆ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ. (ಜಿ.ಪಂ) ಜೊಯಿಡಾ
7019636107 sadhzpjoida@gmail.com 
 
ವಿಜಯಪುರ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ವಿಜಯಪುರ
1 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬರಗಿಮಠ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999232 ddhbijapur@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಇಂಡಿ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಎಸ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9535185999 sadhbijapur@gmail.com 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಸಿಂದಗಿ
1 ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಗಲಿ ಪ್ರಭಾರೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  8197464675 sadhsindagi@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ
1 ಶ್ರೀ ಸಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9845215362 sadh_bagewadi@yahoo.com 
 
ಯಾದಗಿರಿ
1 ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು 9448999250 ddhyadagir@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಯಾದಗಿರಿ
1 ಶ್ರೀ ಅಜಿಮೋದ್ದೀನ್ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ 9164570011 sadhzpyad@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಶಹಾಪುರ
1 ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾ  ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ 9901919133 sadhshahpur@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಸುರಪುರ
1 ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಶೇಷಲು ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ 9844204636 sadhshorapur@gmail.com
 

 ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ & ನರ್ಸರಿ (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ಕಚೇರಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ & ನರ್ಸರಿ (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ಕಚೇರಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಕಛೇರಿ/ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ 
1 ಶ್ರೀ. ಸುಭಾಸ ಸುಲ್ಪಿ ಪ್ರಭಾರಿ ಹಿಸತೋನಿ 98458 96489 sadhssbagalakote@gmail.com
 
ಬಳ್ಳಾರಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಬಳ್ಳಾರಿ
1 ಶ್ರೀ ಮಖ್ಬೂಲ್ ಹುಸೇನ್.ಬಿ ಹಿಸತೋನಿ(ರಾವ), ಬಳ್ಳಾರಿ   sadhssbellary@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಮಾಲವಿ
1 ಶ್ರೀ ನಿಚ್ಚಾಪುರ ವಿಜಯ ಹಿಸತೋನಿ 9900775894 adhhtcmalavi.2017@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ನಾಗತೀಬಸಾಪುರ
1 ಶ್ರೀ ವಾಗೇಶ ಕೊಟ್ರಗೌಡ್ರ ತೋಸ 9148297982 sadhzphdl@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಸಿದ್ದಾಪುರ
1 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ .ಹೆಚ್.ಕೆ. ಸತೋನಿ 789999179 sadhzpsandur@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ತೋರಣಗಲ್ಲು
1 ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ.ಬಿ.ಜಿ. ತೋಸ 9901122827 sadhzpsandur@yahoo.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ರಾಘಾಪುರ
1 ಶ್ರೀ ಹಸನ್ ಸಾಬ್ ತೋಸ 9900607810 sadhzpsandur@yahoo.com
 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ), ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನವನ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9449045052 sadhssbangalorerural@gmail.com  
6 ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಜಿರೋಳಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ.  9164021289
7 ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಸ್ ಪಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು, ಇಂದಿರಾನಗರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ. 9743325775
8 ಶ್ರೀ ಶಾಮಣ್ಣ ಎಸ್ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಮಂಗಲ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ. 9449055240
9 ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ. 9035720179
10 ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮಿತಾ ಎಂ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಪೂಜೇನಹಳ್ಳಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ. 9035958286
11 ಶ್ರೀ ಮಾಹಾಂತಪ್ಪ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯಾಗಾರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು 9823450012/ 7022949542
 
ಬೆಳಗಾವಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾ.ವ) ಬೆಳಗಾವಿ
1 ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಉಪ್ಪಳೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9886909153 sadhssbelagavi@gmail.com
 
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಧೂಪದಾಳ
1 ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ವಾಲಿ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9880105966 adhdhupdal@gmail.com 
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸವದತ್ತಿ
1 ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ಬಿ. ಬೀರಾದಾರಪಾಟೀಲ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 7795141855 adhsshort@gmail.com 
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ರಾ.ವ) ಖಾನಾಪೂರ
1 ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ಟಾಕಳೆ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9611129299 adhsskhanapur@gmail.com 
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್
1 ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9008045670 adhhidkaldam@gmail.com 
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಅಣಬೆ) ಬೆಳಗಾವಿ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ನೇತ್ರಾಂಜಲಿ ಭೋಸಲೆ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 8904381481 adhmushroom@gmail.com 
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜೈವಿಕ ಕೇಂದ್ರ) ಬೆಳಗಾವಿ
1 ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಹಾದಿಮನಿ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9972304420 biobelgaum@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ತಾಳೆಬೆಳೆ) ಬೆಳಗಾವಿ
1 ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದಅಜರುದ್ದೀನ ಜಮಾದಾರ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  8884295455 adhbelgaum@gmail.com
 
ಬೀದರ 
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ಬೀದರ
1 ಶ್ರೀ ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಜಿ. ಗಂಗಾಶ್ರೀ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9986637241 sadhssbidar@gmail.com 
   ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜೈವಿಕ ಕೇಂದ್ರ) ಬೀದರ
1 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ ಸ.ತೋ.ನಿ 7259477783 bidarbiocentre@gmail.com  
 
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಚಾಮರಾಜನಗರ
1 ಶ್ರೀ. ತಿಮ್ಮರಾಜು.ಹೆಚ್.ಡಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9980057535 adhsschamarajanagara@gmail.com
 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ರಾ.ವ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
1 ಶ್ವೇತಾ ಎ,ಬಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9449137743 sadhssckm@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ರಾ.ವ) ಬೀಜುವಳ್ಳಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
1 ದಿವ್ಯ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9611792129 adhbeejuvalli@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ರಾ.ವ) ಹರುವನಹಳ್ಳಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
1 ಜಿ ಎನ್ ನಟರಾಜ್  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9113929636 adhsskadur@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ರಾ.ವ) ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಬಾಕಿನಕೆರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
1 ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಯು ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9591272440 adhsakbak@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ರಾ.ವ) ಬಿ,ಕಣಬೂರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನ.ರಾ.ಪುರ  ತಾಲ್ಲೂಕು
1 ದೀಪಕ್ ಟಿ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9986031245 adhssbk@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ರಾ.ವ) ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ, ಕಡೂರು.
2 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಯು. ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 8197160346 arunhorti05@gmail.com
 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
1 ಮಂಜುನಾಥ್.ಜಿ ಹಿಸತೋನಿ 9845821364 adhsschikkaballapura@gmail.com
 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ರಾವ) ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
78 ಬಿ.ದೇವರಾಜ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9880503448 devarajdisha@gmail.com, sadhsscta@yahoo.in
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ),  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಐಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ 
91 ರವಿ.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಐನಹಳ್ಳಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ 9980618700  
 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಮಂಗಳೂರು
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ವಿ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9481718166 sadhssdk@yahoo.in
4 ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕ ಆರ್. ವಠಾರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು, ಪಡೀಲ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 9972057821
5 ಶ್ರೀ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪತ್ತಾರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನರ್ಸರಿ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಪ್ರ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಪ್ರ. ತೋ.ಸ. ಕದ್ರಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಕದ್ರಿ ಜಿಂಕೆವನ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ. ರಾವ., ಮಂಗಳೂರು) 9902056969
6 ಶ್ರೀ. ಲೋಕೇಶ್ ಪಿ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು, ಹೊಸಗದ್ದೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸುಳ್ಯ ತಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರ. ತೋ.ಸ. ಕಛೇರಿ ನರ್ಸರಿ ಸುಳ್ಯ 9980546690
7 ಶ್ರೀ. ರವಿರಾಜ್ ರೈ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು, ಕಬಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಪ್ರ. ತೋ.ಸ. ವಿಟ್ಲ ತೋ.ಕ್ಷೇ. ಬಂಟ್ವಾಳ 9449895062
 
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಮದ್ದಡ್ಕ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
1 ಕು. ಲಿಖಿತರಾಜ್ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9738515575 adhmaddadka@gmail.com
2 ಶ್ರೀ. ಲೋಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು, ಮದ್ದಡ್ಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 9632303018
3 ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ ಫಕೀರಪ್ಪ ಕುರಬೆಟ್ಟ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು, ಹಳೆ ಬಂಗ್ಲೆ ಸಸ್ಯಗಾರ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರ. ತೋ.ಸ. ಕಛೇರಿ ನರ್ಸರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 9845127403
 
ದಾವಣಗೆರೆ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ದಾವಣಗೆರೆ
1 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆ.ಎಸ್  ಹಿಸತೋನಿ 7625078125 sadhssdavanagere2020@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಗರಗ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚನ್ನಗಿರಿ
1 ಶ್ರೀ ಭೈರೇಶಪ್ಪ ಸ.ತೋ.ನಿ  ಗರಗ ತೋ.ಕ್ಷೇತ್ರ 9480647168 adhgaragafarm@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ)ಬೇಲಿಮಲ್ಲೂರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊನ್ನಾಳಿ
1 ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್‍ ಕುಮಾರ್ ಸ.ತೋ.ನಿ    ಬೇಲಿಮಲ್ಲೂರು, ತೋ, ಕ್ಷೇತ್ರ 9591771724 adhssbelimalluru@gmail.com
ಪುಷ್ಪ ಹರಾಜು ಕೇಂದ್ರ ದಾವಣಗೆರೆ
1 ಶ್ರೀ ಗಿರಿನಾಯ್ಕ ಡಿ ಸ.ತೋ. ನಿ 9880474492 adhfacdvg3@gmail.com
ಸಮಗ್ರ ಜೈವಿಕ ಕೇಂದ್ರ ದಾವಣಗೆರೆ
1 ಕು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಈ ಸ.ತೋ.ಅ 8088383205 adhfacdvg3@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ಕಛೇರಿ
1 ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್‍ ನಾಯ್ಕ್. ಎಲ್ ಸ.ತೋ.ನಿ 7625078120 adhoilpalmdavanagere@gmail.com
 
ಗದಗ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾ.ವ.) ಗದಗ
1 ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಚ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9980354739 adhssgadag@gmail.com
 
ಹಾಸನ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ರಾಜ್ಯವಲಯ) ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳು  
1 ಶ್ರೀ ಸಿ.ಸಂತೋಷ್ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ(ಪ್ರಭಾರೆ) 9739651156 sadhsshsn@gmail.com 
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯವಲಯ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಕಾವಲು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
1 ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸ.ತೋ.ನಿ 8453832336  
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಕಾವಲು
1 ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ. ಕೆ. ಸ.ತೋ.ನಿ 8197838398  
 
ಹಾವೇರಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಹಾವೇರಿ
1 ಶ್ರೀ.ಹಲಗೇರಿ ನೂರಅಹ್ಮದ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾ.ವ) ಹಾವೇರಿ 9686782782 sadhsshaveri@gmail.com
2 ಶ್ರೀ.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ ನದಾಫ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಸವಣೂರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸವಣೂರ  ತಾಲೂಕ 9686538112  
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಸೇಡಂ 
1 ರಾಜಕುಮಾರ ಗೊವಿನ್ ಪ್ರ. ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ 9480633045 adsedam@gmail.com
 
ಕೊಡಗು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಮಡಿಕೇರಿ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಶೋಭಾ ಹಿ.ಸತೋ.ನಿ 9448613355 sshortikodagu@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಅಧೀನ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃಧಿ, ಮಡಿಕೇರಿ
1 ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಪಿ.ಎ. ದ್ವಿ.ದ.ಸ. 9480046060 sshortikodagu@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ)  ಹಾರಂಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
1 ಶ್ರೀ ವರದರಾಜು ಎಸ್. ಸ.ತೋ.ನಿ. 9980446951 adhharangi1@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಮಾದಾಪುರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
1 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಸಿ. ಸತೋನಿ (ಪ್ರಭಾರೆ) 8277907745 adhmf2018@gmail.com
 
ಕೋಲಾರ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಕೋಲಾರ 
1 ಮಂಜುನಾಥ್.ಎಚ್ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ(ರಾವ) ಮಾಲೂರು 9449679432 sadhsskolar@gmail.com
 
ಕೊಪ್ಪಳ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಪಂಪಾವನ, ಮುನಿರಾಬಾದ್
1 ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರ ಶಂಭು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9008978607 pvm.mrb@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಕೊಪ್ಪಳ
1 ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 7406504120 adhsskpl@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮುನಿರಾಬಾದ್
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಿಹಾಳ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 8971950077 adhtcmrb@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ
1 ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಕೊರಲೆ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9686720111 adhvaddarahatti@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿಡಶೇಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
1 ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 7760714215 adhsskpl@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಫಾರಂ, ಮುನಿರಾಬಾದ್
1 ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಸಿಂದಗಿ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9731705725 adhsskpl@gmail.com
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಣ್ಣು, ನೀರು ಮತ್ತು ಎಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಗಿಣಗೇರಾ
1 ಶ್ರೀ ಲಿಂಗನಗೌಡ ಪೋಲಿಸಪಾಟೀಲ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9945644338 swlanalysis@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಾಳೆಬೆಳೆ ಕೊಪ್ಪಳ
1 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಗಲಗಲಿ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9986624195 adhkoppal@gmail.com
 
ಮಂಡ್ಯ
ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ (ರಾವ) ಮಂಡ್ಯ
1 ಶಶಿಧರ್ .ಎನ್.ಸಿ.,   ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9845899997 sadhssmandya@yahoo.com
ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ (ರಾವ) ಕೆ.ಆರ್.ಸಾಗರ
1 ಎಂ.ಡಿ.ರಘು,   ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9900116060 sadhkrs@gmail.com 
ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರ, ಮದ್ದೂರು
1 ರಾಜು ಎಂ.ಎಸ್. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
COE, ಮದ್ದೂರು
9845800165 coemadhur@gmail.com 
 
 ಮೈಸೂರು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯವಲಯ) ಮೈಸೂರು
1 ಬಿಎನ್ ಸುವೇದ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9035990150 sadhssmysore@gmail.com
                  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಾರಕ , ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ
1  ಹಬೀಬಾ ನಿಶಾತ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9844465972 adhtaraka2010@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ, ಮೈಸೂರು.
1 ಪ್ರದೀಪ್ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  9480072052 adhmysore@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ, ಭೀಮನಕೊಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
1 ರಾಜೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9845861715 adhbhimanakolli@gmail.com
              ಸಹಾಯಕ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಉದ್ಯಾನವಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟಗಳು) ಮೈಸೂರು                                  
1  ನವೀನ್. ಸಿ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 7899333382 adhpngmysore@gmail.com
 
ರಾಯಚೂರು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾ.ವ), ರಾಯಚೂರು
1 ಶ್ರೀ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ ಪ್ರಭಾರೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9844621424 sadhssraichur36@gmail.com
 
ರಾಮನಗರ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯವಲಯ) ರಾಮನಗರ
1 ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಶಾಂತರಾಜು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9880112922 sadhssrmg@gmail.com
2 ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಸ್.ಆದರ್ಶ  ಸತೋನಿ
ಉಂಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕುಣಿಗಲ್
9008233268
3 ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ.ಸಿ.ಎಸ್ ತೋಸ
ಭೈರಮಂಗಲ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ರಾಮನಗರ
9945998701
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದು.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ತೋಸ
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
9844988140
5 ಕುಮಾರಿ.ರಶ್ಮಿ.ಕೆ ತೋಸ
ಕನಕಪುರ ಕಛೇರಿ ನರ್ಸರಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
9686774450
 
 ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬಗಿನಗೆರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ (ರಾಜ್ಯವಲಯ) ಮಾಗಡಿ
1 ಶ್ರೀ. ಚೇತನ  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಬಗಿನಗೆರೆ ಕಾವಲ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಾಗಡಿ
9886767268 baginagere2014@gmail.com
 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾ.ವ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ವನಮಾಲ ಕೆ.ಆರ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9900046082 sadhsssmg@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾ.ವ) ಕುರುವಳ್ಳಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
1 ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿಲಾಲ್‍ ಗಾಂಧಿ ಜಿ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9902687875 ADHkurvalli@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾ.ವ) ಯಳವರಸಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಗರ
1 ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಬಿ. ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9480229270 ADHyalavarasi@gmail.com
 ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾ.ವ) ಕೊಡಕಣಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೊರಬ
1 ಶ್ರೀ ಮೋಹನಚಂದ್ರ ಸಿ.ಎನ್. ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9148610219 ADHkodakani@gmail.com
 
ಉಡುಪಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, (ರಾವ), ಉಡುಪಿ
1 ಶ್ರೀ ವರುಣ್ ಕೆ.ಜೆ  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9448211725 adhss@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪುಷ್ಪ ಹರಾಜು ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಹನ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪುಷ್ಪ ಹರಾಜು ಕೇಂದ್ರ,  9686950460 adhfac@gmail.com
 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ರಾ.ವ.)  ಕಾರವಾರ 
1 ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಅಂಕೋಲೇಕರ್  ಪ್ರಭಾರೆ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ. (ರಾ.ವ.) ಕಾರವಾರ 9481609941 sadhsskwr@gmail.com 
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ರಾ.ವ.) ಹೊಸೂರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ದಾಪುರ 
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯಮಾಲ ಬಿ.ವಿ.  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಭಾರೆ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾ.ವ.) ಹೊಸೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ 9481023699 adhsssid@ymail.com 
 ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ರಾ.ವ.) ತೆರಕನಹಳ್ಳಿ-ಶಿರಸಿ
1 ಕು. ರೇಷ್ಮಾ ಗೋಕಾಕ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಭಾರೆ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ರಾ.ವ.) ತೆರಕನಹಳ್ಳಿ-ಶಿರಸಿ
8970023588 adh.ss.sirsi@gmail.com 
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ರಾ.ವ.) ಹಿತ್ಲಕಾರಗದ್ದೆ - ಯಲ್ಲಾಪುರ 
1 ಶ್ರೀ ಸುಭಾಸ ಹೆಗಡೆ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಭಾರೆ ಸ.ತೋ.ನಿ.(ರಾ.ವ.) ಹಿತ್ಲಕಾರಗದ್ದೆ, ಯಲ್ಲಾಪುರ. 9036072480 adhssyellapur@ymail.com 
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ರಾ.ವ.)  ಬೆಳ್ಕೆ -ಭಟ್ಕಳ 
1 ಶ್ರೀ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸಿ. ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ರಾ.ವ.) ಬೆಳ್ಕೆ-ಭಟ್ಕಳ
7019668471 adhssblkhfbtkl@gmail.com 
 
 ವಿಜಯಪುರ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾ.ವ) ವಿಜಯಪುರ
1 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಬೀಳಗಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 8147331248 sadhssbijapur@gmail.com 
 
ಯಾದಗಿರಿ
ಹಿರಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಯಾದಗಿರಿ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಜಯಂತ.ಎಮ್.ಕದಮ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ 9481561643 sadhssydg99@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ಹತ್ತಿಕುಣಿ
1 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಡಿ.ಸಮೀಯೂದ್ದೀನ್ ಸ.ತೋ.ನಿ 9986516251 adhhattikuni@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ) ನಾರಾಯಣಪುರ
1 ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸ.ತೋ.ನಿ 9620578551 basanagoudapatil28@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಳೆಬೆಳೆ) ಶಹಾಪುರ
1 ಶ್ರೀ ಗೌತಮ ಶಿಂಧೆ ಸ.ತೋ.ನಿ 7760320400 adhgulberga@gmail.com
 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-10-2021 11:34 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080