ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಕಛೇರಿ/ಪದನಾಮ ‌4(1)b 4(1)a
ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್
  ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ  ಕನ್ನಡ  5.1MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ಕನ್ನಡ  5.1MB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
  ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ            
               
  ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ            
               
  ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗ            
               
1 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ.), ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ 0.7MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.4MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
2 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ), ಕಬ್ಬನ್‌ ಪಾರ್ಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ 869KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  869KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ.), ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ (ಕೆಂಗೇರಿ) ಕನ್ನಡ 358KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 358KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
3 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಮನಗರ, ಕನ್ನಡ 0.5MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.2MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ), ರಾಮನಗರ ಕನ್ನಡ 0.2MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.1MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಾಗಡಿ ಕನ್ನಡ 0.9MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.9MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್), ಯಲಹಂಕ ಕನ್ನಡ 655KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  277KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್), ಕನಕಪುರ ಕನ್ನಡ  811 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ಕನ್ನಡ  811KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕನ್ನಡ 0.2MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.1MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೈವಿಕ ಕೇಂದ್ರ   ಕನ್ನಡ 0.25MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.25MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಎಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಜೈವಿಕ ಕೇಂದ್ರ  ಕನ್ನಡ 0.15MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.20MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
5 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ.), ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕನ್ನಡ 0.60MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.03MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಿರಿಯೂರು ಕನ್ನಡ 0.38MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.11MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹೊಸದುರ್ಗ ಕನ್ನಡ 0.75MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.49MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
6 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತುಮಕೂರು ಕನ್ನಡ 710 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.3MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಚಿ. ನಾ. ಹಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ 704 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  397 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗುಬ್ಬಿ ಕನ್ನಡ 511 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  182 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ. ಪಂ.), ಕೊರಟಗೆರೆ ಕನ್ನಡ  702 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  335 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಜಿ. ಪಂ.), ಕುಣಿಗಲ್ ಕನ್ನಡ  1039 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌(ಜಿ. ಪಂ.), ಮಧುಗಿರಿ ಕನ್ನಡ  984 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  459 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಜಿ. ಪಂ.), ಪಾವಗಡ ಕನ್ನಡ  624 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ಕನ್ನಡ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಜಿ. ಪಂ.), ಶಿರಾ ಕನ್ನಡ  691 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  403 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಜಿ. ಪಂ.), ತಿಪಟೂರು ಕನ್ನಡ  507 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  335 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಜಿ. ಪಂ.), ತುರುವೇಕೆರೆ ಕನ್ನಡ  716 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  420 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ. ಪಂ.), ತುಮಕೂರು ಕನ್ನಡ  454 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  570 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾ. ವ.), ತುಮಕೂರು ಕನ್ನಡ  698 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
7 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ.), ದಾವಣಗೆರೆ ಕನ್ನಡ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ), ದಾವಣಗೆರೆ ಕನ್ನಡ 427KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 358KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ.), ದಾವಣಗೆರೆ ಕನ್ನಡ 0.46MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.24MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ 0.34MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.28MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹರಿಹರ ಕನ್ನಡ 6.2MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.24MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಚನ್ನಗಿರಿ ಕನ್ನಡ 0.41MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.47MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ.), ಹೊನಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ 6.3MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.32MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ.), ಜಗಲೂರು ಕನ್ನಡ 1.1MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.51MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
8 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ.), ಹಾಸನ ಕನ್ನಡ 492KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ಹಾಸನ ಕನ್ನಡ 0.09MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.75MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ.) ಹಾಸನ ಕನ್ನಡ 353KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.41MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹೊಲಹೊಳೆನರಸಿಪುರ ಕನ್ನಡ 517KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 293KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಕಲೇಶಪುರ ಕನ್ನಡ 326KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 253KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೇಲೂರು ಕನ್ನಡ 354KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ    
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಕನ್ನಡ 922KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.23MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರಸಿಕೇರೆ ಕನ್ನಡ 285KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.33MB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು,ಅರಕಲಗೂಡು  ಕನ್ನಡ 285KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 287KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು,ಆಲೂರು  ಕನ್ನಡ 815KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 65KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
9 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ 0.5MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.1MB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
10 ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಸುಜಾಲ-III), ಹಾವೇರಿ            
               
               
12 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ 0.4MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.4MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಕಾರವಾರ  ಕನ್ನಡ 0.4MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.4MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಅಂಕೋಲಾ ಕನ್ನಡ 0.6MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  0.3MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕುಮಟಾ ಕನ್ನಡ 0.8MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  0.5MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹೊನ್ನಾವರ  ಕನ್ನಡ 0.7MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  0.4MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭಟ್ಕಳ  ಕನ್ನಡ  0.6MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  0.2MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಳಿಯಾಳ  ಕನ್ನಡ  0.5MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  0.3MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕನ್ನಡ  0.6MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  3.5MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೊಯಿಡಾ ಕನ್ನಡ  0.8MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  0.06MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮುಂಡಗೋಡು ಕನ್ನಡ  0.1MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  0.09MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಸಿರ್ಸಿ ಕನ್ನಡ  0.6MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  0.1MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯೆಲಾಪುರ ಕನ್ನಡ  0.4MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  0.8MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
13 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಜಿ.ಪಂ), ಯಾದಗಿರಿ ಕನ್ನಡ 0.5MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.1MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಜಿ.ಪಂ), ಯಾದಗಿರಿ ಕನ್ನಡ 0.3MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.2MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಹಾಪುರ ಕನ್ನಡ 0.3MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.2MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸುರಪುರ ಕನ್ನಡ 0.3MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.2MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
14 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಜಿ.ಪಂ), ಬೀದರ್ ಕನ್ನಡ 1.0MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.40MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ), ಬೀದರ್ ಕನ್ನಡ 0.6MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಜಿ.ಪಂ), ಬಾಲ್ಕಿ ಕನ್ನಡ 0.3MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ಕನ್ನಡ  0.27MB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಕನ್ನಡ 0.6MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.4MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕನ್ನಡ 0.6MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.3MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಔರಾದ್ ಕನ್ನಡ 0.6MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.6MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾವ), ಬೀದರ್ ಕನ್ನಡ   0.78  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ    
               
15 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಜಿ.ಪಂ), ಬಳ್ಳಾರಿ ಕನ್ನಡ 0.76MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.75MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ), ಹಡಗಲಿ  ಕನ್ನಡ 5.5MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.39MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ), ಹೊಸಪೇಟ್‌ ಕನ್ನಡ 911kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  341kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ), ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ 6524KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 690KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ), ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕನ್ನಡ 5842KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 739KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ),ಬಳ್ಳಾರಿ ಕನ್ನಡ 1242KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 570KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ), ಸಂಡೂರು ಕನ್ನಡ 7643KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 141KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ), ಕೂಡ್ಲಗಿ ಕನ್ನಡ 10308KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 147KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ), ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ 310KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 277KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
16 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ), ಉಡುಪಿ  ಕನ್ನಡ 0.4MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.77MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಉಡುಪಿ  ಕನ್ನಡ 0.47MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.47MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಕುಂದಾಪುರ        ಕನ್ನಡ 0.15MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
17 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಆಫಜಲಪೂರ  ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್  0.86MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಆಳಂದ  ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್  0.95MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಚಿಂಚೋಳಿ  ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್  0.94MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಚಿತ್ತಾಪೂರ  ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್  0.94MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಜೇವರ್ಗಿ  ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್  0.86MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಕಲಬುರ್ಗಿ  ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್  0.94MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಸೇಡಂ  ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್  0.84MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಲಬುರ್ಗಿ (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್  0.99MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
               
18 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ  ಕನ್ನಡ 0.81MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
               
19 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್, ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ 0.91 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 1 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
20 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್, ಹಾವೇರಿ ಕನ್ನಡ 1.82MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 496.29KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಹಾವೇರಿ ಕನ್ನಡ 760KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 277KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ರಾ.ವ) ಹಾವೇರಿ ಕನ್ನಡ 435KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 3538KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಶಿಗ್ಗಾವ್ ಕನ್ನಡ 179KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 1487KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ)‌ ಸಾವನೂರು ಕನ್ನಡ 581KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 396KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಹಾನಗಲ್ ಕನ್ನಡ 455.16KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 374KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ)‌ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕನ್ನಡ 489.68KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 2614KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಹಿರೇಕೆರೂರು ಕನ್ನಡ 5685KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 278KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ)ರಾಣ್ಣೇಬೆನ್ನೂರು ಕನ್ನಡ 376KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 2505KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
 21 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಕೊಪ್ಪಳ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ರಾವ) ಕೊಪ್ಪಳ ಕನ್ನಡ 3690KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 3896KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
 22 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ)  ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿಪಂ) ಬಿಳಗಿ
ಕನ್ನಡ 704KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 65KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
 23 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡ 457KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 1165KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಲಘಟಗಿ  ಕನ್ನಡ 461KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ಕನ್ನಡ 1399KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
24 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) , ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ 410.50KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ 338.36KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಬಂಟ್ವಾಳ ಕನ್ನಡ 289.01KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕನ್ನಡ 871.48KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಪುತ್ತೂರು ಕನ್ನಡ 384.93KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಸುಳ್ಯ ಕನ್ನಡ 203.34 ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ರಾವ), ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ 326.79KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ರಾವ), ಮದ್ದಡ್ಕ ಕನ್ನಡ 531.01 ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
25 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ), ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡ 586KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಅಥಣಿ ಕನ್ನಡ 745KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 314KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕನ್ನಡ 1002KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡ 571KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 249KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕನ್ನಡ 769KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಗೋಕಾಕ ಕನ್ನಡ 988KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 246KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕನ್ನಡ 580KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 297KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಖಾನಾಪುರ ಕನ್ನಡ 534KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 135KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ರಾಯಬಾಗ ಕನ್ನಡ 554KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 347KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ರಾಮದುರ್ಗ ಕನ್ನಡ 1102KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಸವದತ್ತಿ ಕನ್ನಡ 449KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 307KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
   ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕನ್ನಡ 502KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 296KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ), ಮಡಿಕೇರಿ
ಕನ್ನಡ  920KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  302KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ರಾ ವ), ಮಡಿಕೇರಿ
ಕನ್ನಡ  586KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಮಡಿಕೇರಿ
ಕನ್ನಡ  786KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ
ಕನ್ನಡ  397KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 296KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ
ಕನ್ನಡ  634KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 214KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
               
               

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-06-2022 03:14 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080