ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ. ಕಛೇರಿ/ಕಡತದ ಮೂಲ ೪(೧)ಬಿ ೪(೧)ಅ 
ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
1 ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಡಳಿತ) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ 5.35 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.46 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣ್ಣುಗಳು) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ 0.9 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.51 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ 0.6 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
4 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಳೆ ಬೆಳೆ) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ 0.6 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.30 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ 0.48 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.78 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ 0.33 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ಕನ್ನಡ 745 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜೀವ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ 0.34 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.48 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತರಕಾರಿಗಳು) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ 0.50 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.16 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
9 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಉದ್ಯಾನವನಗಳು) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ 0.45 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.24 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹನಿ ನೀರಾವರಿ) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ 0.33 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 1.15 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ 0.23 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
12 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸುಜಲ) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ  0.17 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.35 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
13 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಇ-ಆಡಳಿತ) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ  0.74 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 0.53 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ  0.28 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
15 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ, ಹುಳಿಮಾವು ಕನ್ನಡ 475KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 403KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕೊಯ್ಲೊತ್ತರ ನಿರ್ವಹಣೆ) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ  0.20 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  0.35 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ  0.35 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  0.36 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ 0.22 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ       
19  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ  1.2 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ  1.2 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶ) ಹುಳಿಮಾವು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ  ಕನ್ನಡ  509KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ಕನ್ನಡ  431KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ (KHF), ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ 201KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 206KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪುಷ್ಪಾಭಿವೃದ್ಧಿ) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ 320KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 320KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಮಂಡಳಿ ಕನ್ನಡ 201KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 331KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ 836KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ 836KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24 ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌            
 A Volume- I       ಕನ್ನಡ 8275KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 B Volume- II       ಕನ್ನಡ 46400KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 C Volume- III       ಕನ್ನಡ 29518KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 D Volume- IV       ಕನ್ನಡ 24669KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-05-2022 03:26 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080