ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಕಛೇರಿ/ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. ಇ-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸ
1 ಶ್ರೀ ಕೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌, ಭಾಆಸೇ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26571925 horticulturedirector@gmail.com 
2 ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಬಿ.ದುಂಡಿ (ಪ್ರಭಾರೆ) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಳೆಬೆಳೆ), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26578024 additionaldirectoropdp@gmail.com 
3 ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಬಿ.ದುಂಡಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾಭಿವೃದ್ಧ), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26572324 adfruits@gmail.com
4 ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26564252 edkshda@gmail.com
5 ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26570181 addldiradmn@gmail.com
6 ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಂ.ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26577304 nhmkarnataka@gmail.com
7 ಶ್ರೀ.ಶಕೀಲ್‌ ಅಹ್ಮದ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕ), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26564534 heg.pmu@gmail.com
8 ಶ್ರೀ.ಕದಿರೇಗೌಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹನಿ ನೀರಾವರಿ), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26576950 jdhdrip@gmail.com
9 ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26582784 biocentre.hulimavu@gmail.com
10  ಡಾ.ಎಂ.ಜಗದೀಶ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತೋಟಗಳು ಮತ್ತುಉದ್ಯಾನವನಗಳು), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26564133 jdhpgf@gmail.com
11  ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸಾದ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತೋಟ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26573790 jdhpc2010@gmail.com
12  ಡಾ.ಎಸ್.ನಂದಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26573868 jdhpln@gmail.com
13  ಡಾ.ಕೆ.ಧನರಾಜ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತರಕಾರಿಗಳು), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26573391 jdhveg@gmail.com
14  ಶ್ರೀಮತಿ.ಜಿ.ಕುಸುಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ತೋಟಗಳು), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26578184 ddhlbg@gmail.com 
15  ಶ್ರೀಮತಿ.ಬಿ.ಕೆ.ರಂಜನಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26578791 jdhpln@gmail.com 
16  ಶ್ರೀಮತಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಶಾರದಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26577997 ddhhiclalbagh@gmail.com 
17  ಶ್ರೀಮತಿ.ಅಸ್ಮಾನಾಜ಼್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತೋಟ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26575959 jdhpc2010@gmail.com
18  ಶ್ರೀಮತಿ.ರಾಜೇಶ್ವರಿ.ಟಿ.ಎಸ್‌ (ಪ್ರಭಾರೆ) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26561341 edkshda@gmail.com
19  ಶ್ರೀ.ಜೆ.ಗುಣವಂತ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಬ್ಬನ್  ಉದ್ಯಾನವನ)), ಕಬ್ಬನ್‌ ಪಾರ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು 080-22860815 horticulturecubbon@gmail.com 
20  ಶ್ರೀಮತಿ.ಕ್ಷಮಾ ಪಾಟೀಲ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಿಪಿಪಿ -ಐಎಚ್‌ಡಿ), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26565533 pppihdkarnataka@gmail.com 
21  ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುನಿತಾ ರೈ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎಸ್‌ಟಿಎಲ್), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26577791 jdhveg@gmail.com 
22  ಶ್ರೀಮತಿ.ಬಿ.ಕೆ.ರಂಜನಾ (ಪ್ರಭಾರೆ) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು. (ಅಂಕಿಅಂಶ), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26576191 ddstshort@gmail.com 
23  ಶ್ರೀಮತಿ.ಸಹನಾ ಹೆಗಡೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬಯೋಟೆಕ್), ಹುಳಿಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26582775 ddhbiotech@gmail.com 
24  ಶ್ರೀ.ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಸಹಾಯಕತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪುಷ್ಪಾಭಿವೃದ್ಧಿ), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26573154 adhfloriculture@gmail.com 
25  ಶ್ರೀಮತಿ.ವಾಸಂತಿ.ಕೆ.ಡಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  (ಸಸ್ಯಪೋಷಕಾಂಶ), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26582775 biocentre.hulimavu@gmail.com 
26  ಶ್ರೀ.ವೈ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ), ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26564538 adhtrnlalbagh@gmail.com 
27  ಶ್ರೀ.ಚುಂಚಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜಭವನ್, ಬೆಂಗಳೂರು 080-22254101 gov.rbblr-ka@gov.in 
28  ಶ್ರೀ.ಗಂಗಪ್ಪ ಹೊಂಬಾಳ್ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 080-22033386 kanthmhorti@gmail.com 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-07-2021 12:09 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080